Utvecklingen av cancerrehabilitering i Sverige. Presentation av det första regionala vårdprogramme

 • 6 maj 2011
SWEDPOS ordförande Pia Dellson sammanfattar rehabiliteringsbegreppet inom cancervården och vad som nu driver på utvecklingen inom området. Nu händer mycket och intresset är stort för cancerrehabilitering. Vi utgår från den definition som Nordisk Cancerunion presenterar i skriften "From Needs to Offers". Pia Dellson presenterar struktur och uppbyggnad av det första vårdprogrammet för psykosocial onkologi och rehabilitering. Tanken är att vårdprogrammet ska vara lätt att använda och konkret till sitt innehåll. Det utgår från de fyra dimensionerna. Vårdprogrammet vänder sig till vårdpersonal men är också tänkt att kunna läsas och förstås av patienter och av beslutsfattare. Vårdprogrammet kommer att läggas ut bland annat via SWEDPOS blogg och beräknas vara klart till midsommar i år. Reflexioner från auditoriet och synpunkter på vad som bör ingå i det nationella vårdprogrammet:
 • Anpassning till det dagliga livet är viktigt - det behöver vara med
 • Neuropatier
 • Kognitiva seneffekter av cytostatikabehandling
 • Aktörer: Försäkringskassan  och arbetsförmedling
 • Hur förhåller sig vårdprogram till diagnosspecifika riktlinjer och vårdprogram? Om det finns både på nationell och regional nivå? Vårdprogrammen är riktlinjer. Regionalt och nationellt vårdprogramsarbete kommer i framtiden att samordnas i större utsträckning än vad som sker idag. Ett första steg tas mot det den 24/5 då vårdprogramsredaktörerna möter ansvariga för vårdprogram på Socialstyrelsen
 • Var finns det närstående i programmet? Närstående som brukare och som vårdare. Det är viktigt att lyfta fram närstående som en särskild grupp
 • Barn och föräldraperspektiv är viktigt att ha med
 • Kommunikation och relationer. Metoder för kommunikation och motivation, t ex motiverande samtal
 • Hur kan man tydliggöra vilka resurser som behövs och var?
 • Samverkansaspekter kring framförallt återgång i arbete - det kan vara bra att beskriva fördjupat
 • Rehabilitering - habilitering - andra centrala begrepp: Vi behöver förtydliga och definiera vad de här olika begreppen handlar om och hur de kommer in i cancervården
 • Patientundervisning
 • Vårdprogrammet behöver vara lätt tillgängligt på olika sätt för olika personer
 • Hur ska vårdprogrammet användas? Är det riktlinjer eller kan man använda det som påtryckningsmedel - en kravspecifikation?
Pia presenterade också ett första embryo till hur en rehabiliteringsplan kan se ut och diskuterade hur man kan använda en sådan. En synpunkt är att man tydligare behöver specificera mål i planen.
Pia Dellsons bildspel kan du hämta här: SWEDPOS 2011 Pia Dellson.