Nyheter

Tillsammans för Cancerrehabilitering – ett sätt för oss att möta framtiden?

  • 18 feb 2014
SWEDPOS medverkade 4/2 vid Världscancerdagen på Berns salonger i Stockholm, det återkommande evenemang som arrangeras av Nätverket mot cancer. SWEDPOS ordförande Patrik Göransson var delaktig i programmet, gav en bakgrund till området och samtalade sedan på scen med cancerberörda om viktiga frågor att uppmärksamma gällande cancervården. Ta del av dagen, Patriks presentation och samtal här.
Länk till hela presentationen som film
Här finns bilderna från presentationen SWEDPOS-VCD 2014  

Enkät belyser cancerberördas rehabilitering

  • 4 feb 2014
Nätverket mot cancer har i samarbete med SWEDPOS och Anhörigfonden genomfört en öppen enkätundersökning. Cancerberörda - patienter och närstående - bjöds in att svara på ett antal frågor om hur de upplever sin situation. Enkäten besvarades av nära 2 000 personer, varav ungefär 40% var närstående. Trettio procent av de svarande som själva hade eller hade haft cancer uppger att de någon gång under sin cancerresa känt att det kvittar om de överlever eller att de inte orkar leva under rådande förhållanden. Nästan 40% av de svarande har inte erbjudits något stöd, varken av kontaktsjuksköterska, kurator eller annan rehabiliteringsprofession. Bara 22% har fått en skriftlig individuell vårdplan, och ytterst få, bara 4% av de svarande har fått en skriftlig plan för sin rehabilitering. Bara en femtedel har fått någon information om hur sjukdomen eller behandlingen kan påverka sex och samlevnad. Varannan närstående har önskat psykologiskt stöd, men inte fått det. Det bekräftar den bild som ges i aktuell svensk forskning kring närståendes situation. Det finns positiva tendenser också. Ungefär hälften av de svarande patienterna var yrkesarbetande. Vad gäller arbetssituationen uppger ungefär en tredjedel att arbetsvillkoren har förbättrats efter cancerdiagnosen, även om fyra av tio upplevde att deras karriärmöjligheter hade försämrats. Hälften av de svarande uppger att relationen till arbetskamraterna hade förbättrats efter cancersjukdomen. Bemötande och hjälp från Försäkringskassan verkar också fungera relativt väl - detta är också ett område där man satsat på förbättrat samarbete i ett antal lokala projekt. Bara knappt 20% är missnöjda med Försäkringskassans handläggning av deras ärende. Sex av tio som uppgett att de överklagat beslut i sitt ärende har fått beslutet ändrat. Ta del av hela enkäten här.

SWEDPOS medverkar i Dagens Eko

  • 1 feb 2014
[caption id="attachment_1072" align="alignright" width="180"] SWEDPOS ordförande Patrik Göransson[/caption] Ekot uppmärksammar cancerberördas behov av cancerrehabilitering inför Väldscancerdagen 4/2 som Nätverket mot cancer arrangerar på Berns i Stockholm. Utgångspunkten är den enkät som SWEDPOS samverkat med Nätverket mot cancer och Anhörigfonden kring. Av de drygt 1000 patienter med cancer som svarat på enkäten uppgav 4% att de hade fått en rehabiliteringsplan... SWEDPOS ordförande Patrik Göransson medverkar i reportaget och frågan kommer lyftas ytterligare på Världscancerdagen. Här hittar du reportaget Vi ses på #VCD2014