Stadgar

Stadgar
§ 1. Föreningens syfte

Huvudsyfte:

 • Att bidra till förståelse av psykologiska, sociala, fysiska, existentiella och etiska aspekter på cancersjukdom, vård och behandling under alla sjukdomsstadier (preventivt, kurativt, palliativt och rehabiliterande).
 • Att stimulera forskning och utveckling inom cancerrehabilitering och psykosocial onkologi.
 • Att verka för hög kvalitet på psykologiskt och socialt stöd till personer som har eller har haft cancer och deras närstående.
 • Att verka för psykologiskt stöd till och goda arbetsförhållanden för personer yrkesverksamma inom behandling och vård av personer som har eller har haft cancer och deras närstående.
 • Att verka för en god grund- och fortbildning i cancerrehabilitering och psykosocial onkologi för alla relevanta yrkesgrupper.
 • Att stimulera tvärprofessionellt samarbete inom cancerrehabilitering och psykosocial onkologi.
 • Att stimulera internationellt samarbete inom cancerrehabilitering och psykosocial onkologi.

 

Delsyfte:

 • Att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter inom forskning, undervisning och kliniskt arbete genom möten, publikationer och hemsida.
 • Att stärka forskning inom cancerrehabilitering samt psykosocialonkologisk forskning och utveckling, nationellt och internationellt.
 • Att rikta uppmärksamheten mot och sprida information om psykologiska, sociala, fysiska, existentiella och etiska aspekter vid cancer.
 • Att vara en remissinstans för frågor rörande cancervård.
 • Att främja samarbete med patientorganisationer.
 • Att samarbeta och alliera sig med andra nationella och internationella organisationer som arbetar med cancerrehabilitering, psykosocial onkologi och närliggande områden.
 • Att arrangera nationella möten, konferenser och utbildningar med fokus på olika aspekter av cancerrehabilitering, psykosocial onkologi, forskning, utbildning och kliniskt arbete.
 • Att skapa en hemsida som kan vara ett forum för cancerrehabilitering samt psykosocial onkologi och en kontaktyta gentemot allmänhet, professioner, patientorganisationer och beslutsfattare.
 • Att arbeta för kvalitetssäkring och kvalitetsregistrering av cancerrehabilitering och psykosocial onkologi i Sverige.

§ 2. Kontakt

Föreningens huvudkontaktperson utgörs av vald ordförande.

§ 3. Medlemskap

Envar som är verksam inom området cancerrehabilitering och/eller är cancerberörd med intresse för cancerrehabilitering är välkommen att bli fullvärdig medlem i SWEDPOS.

Vid inträde i föreningen samt årligen skall fastställd medlemsavgift betalas. Medlemsavgiften för det kommande året fastställs på årsmöte. Medlemsavgiften betalas första gången vid inträdet i föreningen.

Medlemmar som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen. Den som trots påminnelse inte har betalt medlemsavgift under två år uppfattas ha utträtt ur föreningen.

§ 4. Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar kan utnämnas på föreningens årsmöte som ett sätt att hedra personer vilka haft särskild betydelse för utvecklingen inom cancerrehabilitering och/eller psykosocial onkologi. Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

§ 5. Styrelsen

Styrelsen har ansvar för att föreningen arbetar i enlighet med besluten som fattats på årsmötet.

Styrelsen har följande uppgifter:

 • Att arrangera möten och kurser med egen budget men med föreningen som huvudman.
 • Att ingå samarbeten med andra föreningar om tidsbegränsade arrangemang.
 • Att inkalla andra medlemmar i föreningen för olika uppgifter.
 • Att bearbeta inkomna remisser.

Styrelsen består av 5-7 ordinarie ledamöter och 1-2 suppleanter som väljs på årsmötet för ett eller två år åt gången. Styrelsens sammansättning ska uppvisa en så stor spridning som möjligt vad gäller hemort, yrke, forskning/klinik, kön och etnisk tillhörighet.
Ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen, som konstituerar sig omedelbart efter årsmötet, väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Resten av styrelsen är ledamöter.
Styrelsemöten hålls minst två gånger årligen, antingen som telefonmöten eller som fysiska möten. Utöver detta kan styrelsemöten hållas när ordföranden finner det nödvändigt eller när minst tre styrelseledamöter kräver det. Dagordning ska finnas.
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstantal avgör ordföranden eller mötesordföranden utfallet.
Styrelsemötena ska protokollföras.
Styrelsen ska avlägga verksamhetsberättelse och årsredovisning för godkännande av årsmötet.

§ 6. Räkenskap och revision

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår följer kalenderåret. Räkenskaperna ska innan årsmötet vara reviderade av en vald medlem. Denne kan inte vara styrelsemedlem. Revisorn och en ställföreträdare väljs av årsmötet för ett eller två år åt gången. Föreningens ekonomiska tillgångar ska finnas på ett konto i en svensk bank.

§ 7. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmöte hålls årligen före den 31/5. Årsmöte kan, men behöver inte, hållas i samband med nationell konferens eller motsvarande.
Medlemmarna kallas skriftligen till årsmötet minst 8 veckor i förväg, dagordning ska medsändas.
Styrelsen kan kalla till extraordinärt årsmöte om den finner det nödvändigt, eller när minst en tiondel (1/10) av medlemmarna kräver detta. Extraordinärt årsmöte ska utlysas minst 4 veckor i förväg och dagordning ska medsändas.
På årsmötet antas riktlinjer för föreningens arbete under året och en styrelse väljs som ska tillvarata föreningens intressen.
En valberedning väljs som ska föreslå kandidater till nästa styrelse. Det är önskvärt att valberedningen är tvärprofessionellt sammansatt och bestå av en representant för varje yrkesgrupp som finns representerad i föreningen. Styrelsemedlemmar kan inte ingå i valberedningen.
Röstning genomförs med handuppräckning om inte sluten röstning begärs av de närvarande. Röstning kan ske genom skriftlig fullmakt till närvarande medlem. Röstning kan endast ske för punkter uppsatta på dagordningen eller vid ändringsförslag av dessa.
Årsmötet fattar sina beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstantal har mötesordföranden utslagsröst men frågan kan bordläggas för vidare beredning av styrelsen, årsmötet beslutar då om beslut i frågan skall fattas vid extraordinärt årsmöte, ordinarie årsmöte eller ådra styrelsen att efter ytterligare beredning fatta beslut i frågan. Stadgeändringar kräver 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten.
Årsmötet väljer en ordförande som leder förhandlingarna och genomför nödvändiga röstningar.
Förslag som ska sättas upp på dagordning för årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmöteskallelse och dagordning senast skall skickas till medlemmarna.

§ 8. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande, vice ordförande och kassören, var för sig. Vid behov kan styrelsen utfärda fullmakt att teckna firma i vissa ärenden.

§ 9. Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än med fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna. Vid upplösning av föreningen överlämnas tillgångarna till International Psycho-Oncology Society (IPOS).