Nyheter

Cancerrehabilitering i fokus under Almedalsveckan 2014

  • 12 jun 2014
Nätverket mot cancer fortsätter sitt intensiva arbete med att lyfta fundamentala frågor för cancervården och arrangerar två seminarier på temat jämlik vård och rätt till rehabilitering i 2014 års upplaga av Almedalen. Liksom på Världscancerdagen 2014 läggs ett stort fokus på cancerrehabilitering och den 1 juli kl. 13.00-14.30 bjuder nätverket mot cancer in till seminariet "Cancerrehabilitering - samhällsbörda eller investering?" SWEDPOS är stolta över att ha blivit inbjudna att medverka och gör så genom att vår ordförande Patrik Göransson talar om vinsterna med en integrerad cancerrehabilitering i sällskap med Roger Henriksson, professor och verksamhetschef Stockholm/Gotland och Olle Björk, Generalsekreterare Barncancerfonden. Moderator är Fredrik Hed. Spännande och givande diskussion utlovas! På förmiddagen, 8:45-9:45, samma dag, 1 juli, arrangerar Nätverket mot cancer ett seminarium tillsammans med Dagens Medicin på tema "Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård?" Michael Nestius från dagens Medicin är moderator. På onsdagen 2 Juli anordnar Cancerfonden och Regionala cancercentrum i samverkan ett spännande program då de 8:30 öppnar portarna till "Cancerdagen i Almedalen 2014". Visst ses vi i Almedalen?

Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är nu en verklighet

  • 3 jun 2014
För en vecka sedan fastslogs det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering av Regionala cancercentrum i samverkans styrgrupp och nu ligger både hela kunskapsunderlaget samt en kortversion publicerad på cancercentrum.se. Detta är minst sagt fantastiskt och kommer ha en stor betydelse för alla cancerberörda då ett första nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, som dessutom samtliga regionala cancercentra ställt sig bakom, är ett signifikant steg närmare visionen om en god cancerrehabilitering för alla berörda.   Många forskare, kliniker och representanter för patient- och närståendeorganisationer har engagerat sig i arbetet med att skriva, grandska, bearbeta och redigera vårdprogrammet texter och det har varit en flerårig process att få fram ett slutgiltigt underlag som omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Eftersom vårdprogrammet är relativt omfattande har en kortversion tagits fram, med hänvisningar till fördjupande avsnitt i den långa versionen.
Målsättningen med det nationella vårdprogrammet är att få en gemensam kunskapsbas som kan användas i ett fortsatt utvecklingsarbete i hela landet och ge vägledning till vårdgivare så att alla patienter kan erbjudas en jämlik och god cancerrehabilitering. (RCC i samverkan)

I vårdprogrammet slås fast att:

  • Alla patienter med cancer och deras närstående ska få information om cancerrehabilitering.
  • Alla patienter med cancer ska återkommande bedömas av vårdgivare gällande behov av cancerrehabilitering.
  • I patientens skriftliga individuella vårdplan ska cancerrehabilitering ingå.
  • Alla patienter med cancer som bedöms ha mer än grundläggande behov ska erbjudas kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare utredning och åtgärder.
  • Alla minderåriga barn med en förälder som har cancer ska särskilt beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd. Detta gäller även barn som varaktigt bor tillsammans med en annan vuxen som har cancer.

Nu är bara för alla oss inom cancervården och våra beslutsfattare att spotta i händerna och sätta igång med det inspirerande arbetet att optimera vår svenska cancervård genom att implementera detta första nationella vårdprogram.  En extra stor SWEDPOS-kram skickas även till Pernilla Arvidsson, Helena Bucht, Pia Dellson, Patrik Göransson och Maria Roos som från början arbetat hårt i egenskap av styrgrupp och redaktion för vårdprogrammet samt till Helena Brändström som varit stöd och uppbackning från RCC i samverkan i egenskap av samordnare för nationella vårdprogram.

Rapport från två härligt inspirerande dagar med fullspäckat program - nationell träff 12-13 maj

  • 2 jun 2014
SWEDPOS nationella träff anordnades i samband med årsmötet 2014 och kan sammanfattas utifrån tre nyckelbudskap - nytänkande, samverkan och struktur. Vi fick ta del av hur man i Landstinget Kronoberg satsar på och funnit en struktur för cancerrehabilitering på de båda sjukhusen. Man har nu ett landstingsövergripande team bestående av samordnare, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och sexolog. Teamet arbetar konsultativt och är samordnat av befintliga resurser men förstärkt med psykolog och sexolog som saknades tidigare. Dessa arbetar förutom konsultativt även i direkt patientarbete.  Teamet bedriver även utbildning för personal, har kontakter med patientföreträdare och föreningar och samverkar aktivt med kontaktsjuksköterskor. (Ta del av presentationen här) Vi fick av Patrik Göransson ta del av hur cancerresan.se skapats för att ta till vara cancerberördas erfarenheter, idéer och engagemang – ett gott exempel på kreativitet och nytänkande! Sidan ger verktyg till den som är cancerberörd och inledningsvis är detta kopplat till boken “Den ofrivillige resenären – en bok om din cancerresa”. Efterhand ska det här öppnas forum, startas ämnen och trådar som kommer att ge möjlighet till att dela tankar och idéer. På sikt finns möjlighet att extrahera idéer till projekt att samlas kring och driva tillsammans. Ett exempel på hur man kan samverka strukturerat kring sjukskrivna cancerpatienter presenterades för oss genom företrädare för DISA – diagnosgrupp i samverkan mellan försäkringskassan och sjukvården.  Man har där utarbetat en struktur med speciella handläggare och tidig kontakt med försäkringskassan samt bedömnings och rehabiliterings samtal via sjukvården. Det upprättas en rehabiliteringsplan och patienter får rehabiliterande insatser utifrån sina behov. (Ta del av presentationen här) Ett intressant privat initiativ i Lund visade oss genom Vägen framåt- ett utbud med olika omfattande rehabiliteringsprogram. Via rehabiliteringshandledare i företaget skapas en individuell plan och rådgivare kopplas in efter behov och önskemål. Paketen säljs till företag och privatpersoner.(Ta del av presentationen här) Stort tack till alla som medverkat till dessa två dagar som bidragit till inspiration att driva vidare utvecklingen för en cancerrehabilitering till alla berörda!   /Barbro Arvidsson