Nyheter

Stöd för rökstopp vid cancerdiagnos?

  • 2 nov 2010
November är lungcancermånaden. En av de största orsakerna till lungcancer är rökning. Vi ser tyvärr idag hur andelen kvinnor som drabbas av lungcancer ökar som ett resultat av fler kvinnliga rökare. Rökstopp i samband med en cancerdiagnos kan ge många hälsovinster - risken för komplikationer i samband med operation minskar och mycket talar för positiva effekter även i samband med onkologisk behandling som t ex strålbehandling. Till detta kommer förstås att risken för att få en andra cancerdiagnos minskar. Uppmärksammas cancerberördas hälsobeteende i samtal med vårdpersonal? Uppmuntras rökstopp?Vilket stöd får cancerberörda för rökstopp i samband med diagnos och behandling? SWEDPOS ser samtal kring hälsobeteende och stöd vid hälsobetingade livsstilsförändringar som en viktig del av en hållbar vård vid cancersjukdom. Det bör vara en integrerad del av vården vid cancer.