Nyheter

5 år till; nu kör vi! - SWEDPOS workshop våren 2013

  • 30 maj 2013

SWEDPOS projektgrupp: Nu kör vi!

För att förbereda workshopdagen, den 25 april i Stockholm, samarbetade facilitatorn, Christine Kiliam Hinsell, med SWEDPOS projektgrupp. Gruppen kom tillsammans fram till att syftet med att ha en workshop under den nationella konferensen 2013 var att samla SWEDPOS-intresserades kompetens och erfarenheter för att fortsätta utvecklingen av cancerrehabilitering i Sverige. Ledorden var: “Nu rullar SWEDPOS-bussen – vart ska vi?”. Alla SWEDPOS-intresserade blev alltså inbjudna till en workshopdag där ambitionen var att varje deltagare skulle känna att ”just jag, med den kompetens och erfarenhet som just jag har, kan jag göra skillnad i den här frågan” och för att med den utgångspunkten arbeta fram den övergripande femårsplanen.

Workshopdagen började med din relation till cancerrehabilitering

Deltagarna fick möjlighet att svara på frågan: Hur ser din relation ut till cancerrehabilitering? Instruktionen var att föreställa sig att cancerrehabilitering var en person som man har en relation med och känna in hur den relationen faktiskt ser ut. Det kom många blandade svar och en del beskrivningar ledde till härliga skratt!

Så mycket som redan har gjorts!

Så hur började allt? Maria Hellbom berättade hur hon tillsammans med föreningens första ordförande Pia Dellson tog initiativet till SWEDPOS år 2006 och om föreningens stora ”milstolpar” fram till idag. De övriga deltagarna ombads att fylla på med fler viktiga händelser som hänt under åren och vi konstaterade att enormt mycket har hänt i landet under åren som har gått. Det som vi alla tillsammans har arbetat för och med under de här åren har verkligen gjort skillnad! På bilden går Maria igenom resultatet av övningen.

Vi reser till framtiden

Efter kaffepausen var det dags för förflyttning till 2018. Facilitatorn ombad alla att inta tystnad, sluta ögonen om man ville och känna sin närvaro i rummet. Sedan togs deltagarna på en resa till år 2018 och ombads beskriva hur situationen var där. Vad har vi åstadkommit? Vad gjorde skillnad i det arbetet?

Vi bjöd in passionen!

Strax innan vi bröt för lunch så kändes det som att taket skulle lyfta i konferenslokalen. Vilken passion och energi deltagarna har inom sig! SWEDPOS-intresserade? Nej, SWEDPOS-passionerade! Deltagarna befanns sig i 2018 och från den energi som skapades i övningen höll alla de ca 50 deltagarna sina brandtal samtidigt, i par, om deras budskap till folket, hur bra cancerrehabilitering ser ut för var och en 2018, samt vad var och en har gjort för skillnad för cancerrehabilitering till alla berörda. Under lunchen ombads deltagarna att stanna i 2018 och diskutera och agera utifrån det. Vilka makalösa samtal och skratt vi fick vara med om under denna fantastiska lunch! Om allt slår in går vi verkligen en spännande och ljus framtid till mötes!

Gemensam bild för 2018

Efter lunchen fortsatte visionsarbetet med att gruppvis besvara samma frågor som vi arbetat med under förmiddagen – hur ser vår framtid ut och vad som tagit oss dit. Processen ledde till en gemensam bild för vart man som SWEDPOS är på väg.

Bakåtplanering från 2018: Hur blir visionen verklighet?

Efter att den gemensamma bilden var framtagen, ombads grupperna att svara på frågan: Vad har tagit oss ända hit? Uppgiften var att skapa en övergripande handlingsplan för varje år mellan 2013 till 2018.
På bilden visar grupperna sina handlingsplaner.

SWEDPOS styrelse förfinar planerna

Representanter för SWEDPOS styrelse intygade att de kommer att fortsätta planeringsarbetet och delar med sig av resultatet på hemsidan www.swedpos.se under arbetets gång. Det SWEDPOS tar med sig handlar om att fortsätta verka för en rehabilitering med patienten i centrum där var och en får den rehabilitering inklusive psykosocialt stöd som behövs, när den behövs. Vi behöver arbeta för att göra cancerrehabilitering mer känt och självklart som en omistlig del av en fungerande, fullvärdig och hållbar cancervård. I de konkreta planerna finns att se till att cancerrehabilitering till alla berörda finns tydligt med i valrörelsen inför 2014 års val. Området behöver beforskas – i visionen finns 2018 ett nationellt forskningscentrum för cancerrehabilitering.

Drivet framåt

Varje intressegrupp som närvarade vid workshopen bjöds in till möjligheten att diskutera och dela med sig av vad just de ska driva framöver. Och avslutningsvis ombads varje individ fundera ut vad var och en ska göra de närmsta 24 timmarna för att ta ett steg närmre mot en väl fungerande cancerrehabilitering i Sverige.
På bilden beskriver Barbro Arvidsson från SWEDPOS styrelse hur SWEDPOS vill arbeta vidare med att göra visionen till verklighet

Rapport från första dagen på den tredje nationella konferensen med SWEDPOS 24/4

  • 29 maj 2013
Den tredje nationella konferensen om cancerrehabilitering ägde rum 24-25/4 i Stockholm. Temat var ”Cancerrehabilitering – från vision till vardag”. SWEDPOS grundades 2007 och fyller därmed sex år i år.

Startade som ett nätverk

Vad som började som en formalisering av ett löst sammanhållet nätverk av personer med samma engagemang för psykosocialt stöd har under åren vuxit till en stark förening som genom att verka för cancerrehabilitering till alla berörda aktivt deltar i arbetet med att skapa en hållbar cancervård. Ambitionen med konferensen var att skapa dialog och diskussioner kring hur vi nu tillsammans tar arbetet med cancerrehabilitering till alla berörda vidare in i framtiden.

Flera patientföreträdare deltog

Det var särskilt glädjande att konstatera att flera patientföreträdare deltog i konferensen. Patientperspektivet och patientinflytande har blivit en självklar del av bland annat arbetet i landets nystartade regionala cancercentra (RCC). Katarina Johansson från Nätverket mot cancer höll konferensens inledande anförande och beskrev patientföreträdarens roll och uppgift. Katarina är en av dem som mest aktivt drivit frågan om cancerrehabilitering och det var med stolthet och glädje som SWEDPOS i samband med konferensen utsåg henne till hedersmedlem med motiveringen att ”uppmärksamma ett stort engagemang och ett viktigt arbete som har haft och har stor betydelse för cancerrehabilitering till alla berörda”.

SKL och sex RCC arbetar tillsammans för cancerrehabilitering

Gunilla Gunnarsson från Sveriges kommuner och landsting leder arbetet med de sex RCC som finns i landet, och hon presenterade hur det arbetet ser ut och vad det syftar till. Samtliga RCC har nu utsett ansvariga för arbetet med rehabilitering. De var självklart på plats under konferensen och de presenterade sitt arbete med bland annat mål och kvalitetsmått samt berättade om hur arbetet med det nationella vårdprogrammet fortskrider.

Projekt för barn och unga

Under eftermiddagen presenterades projekt för barn och unga som närstående. Caroline Tellhammar och Karin Nordfeldt Hansson från Umeå beskrev samverkansprojektet Nätverket barn som närstående, och Johanna Joneklav från Örebro presenterade den helt nystartade webbplatsen näracancer.se, en plats där unga närstående kan mötas och hitta stöd.

Psykologiska aspekter av cancersjukdom

Pär Salander, professor, psykolog och psykoterapeut höll en mycket uppskattad föreläsning utifrån sin forskning och sin gedigna kliniska erfarenhet om de psykologiska aspekterna av att drabbas av en cancersjukdom. Han tog också upp existentiella frågor och den internationella litteraturens inriktning mot ”spirituality” som en inte helt okomplicerad utveckling.

Pia Dellson och Margareta Hedström avtackades

Konferensen ägde rum i Hälsans Hus på söders höjder i Stockholm, med en magnifik utsikt och ett fantastiskt vårväder inspirerade och gav energi. Konferensens första dag avslutades med SWEDPOS årsmöte där en ny styrelse valdes. I samband med årsmötet avtackades Pia Dellson som varit föreningens ordförande sedan grundandet 2007 och även Margareta Hedström, som innehaft kassörsposten, vilka lämnade styrelsen.