Styrelse

Patrik Göransson
Patrik Göransson
Ordförande

Jag är medlem i styrelsen sedan 2009. Sedan 2008 har jag på ett eller annat sätt arbetat med och varit involverad i utveckling av cancerrehabilitering lokalt i de verksamheter jag arbetat i men även regionalt och nationellt och då bland annat genom SWEDPOS och föreningens engagemang i området och i nära samverkan med vård, kunskapsorganisation, patientföreningar och professionsföreningar. Jag slår gärna ett slag för SWEDPOS och det engagemang som föreningen bär på då det genom åren drivit igenom en fantastisk utveckling av området och till stor del är anledningen till att cancerrehabilitering och dess betydelse blivit en allt mer naturlig del av vården. Även om det inte alltid känns så går det inte att bortse att det under de år jag varit med tillkommit allt fler team och verksamheter runt om i landet, är en naturlig del i samtliga nationella vårdprogram inom cancerområdet och dessutom finns samlat i ett eget nationellt vårdprogram och kunskapsunderlag/vägledningar som t ex det för bäckencancerrehabilitering. Arbetet fortsätter oförtrutet och där är ditt engagemang viktigt och så välkommet. Tillsammans gör vi skillnad för cancerberördas livskvalitet!

Maria Roos
Maria Roos
Vice ordförande

Jag är vice ordförande i styrelsen. Jag är arbetsterapeut och arbetar i ett specialistteam för cancerrehabilitering på Sundsvalls sjukhus. Jag är även processtödjare för cancerrehabilitering i Region Västernorrland och lokal processledare för RCC norr. Som arbetsterapeut bidrar jag med att patienter med cancer ska få balans och kunna utföra vardagens aktiviteter.

Sofie Nyström
Sofie Nyström
Styrelseledarmot

Jag heter Sofie Nyström och är medlem i styrelsen sedan 2022. Jag är utbildad dietist och arbetar på Helsingborgs lasarett, delvis på Dietistmottagningen och delvis på Cancerrehabiliteringsmottagningen samt Cancerrehabilitering Skåne Online. Som dietist bidrar jag med bedömning och rådgivning för att underlätta eller optimera energi- näringsintag.”

Cecilia Colmet
Cecilia Colmet
Styrelseledarmot

Jag arbetar som kontaktsjuksköterska och enhetschef på Onkologiklinikens rehabenhet i Västerås som är en ny enhet sedan februari 2022. I rollen som kontaktsjuksköterska har jag även ett uppdrag som Rehabiliteringskoordinator. Genom åren har jag arbetat på olika enheter inom cancervården från slutenvård, medicinsk onkologisk behandling till AH verksamhet, öppnat en ny slutenvårdsavdelning till att de senaste 6 åren arbetat som kontaktsjuksköterska.Arbetet som kontaktsjuksköterska består till stor del av stödjande och informativa samtal, för patient och närstående, för att skapa kontinuitet, trygghet och delaktighet samt bedöma behov av cancerrehabilitering. Vi erbjuder cancerrehabiliteringssamtal en månad efter avslutad onkologisk behandling om du har din uppföljning på onkologen.Vår erfarenhet sen vi införde cancerrehabiliteringssamtalen 2017 säger oss att behovet att få knyta ihop säcken efter genomgången behandling ger ett gott stöd till att komma vidare i livet och även underlättar återgång till arbete. 

Nina Glebe
Nina Glebe
Styrelseledarmot

I mitt arbete som Hälso- och sjukvårdskurator träffar jag cancerdrabbade patienter och  anhöriga som befinner sig inom olika delar av vårdprocessen. En stor del av mitt arbete är krisstöd, stöd till föräldrar och barn utifrån barn som anhöriga, stöd vid olika vårdperioder av kirurgisk och onkologisk behandling,  rehabilitering efter avslutad medicinskt vård  samt vid palliativvård. Jag har fördjupat mig inom område sexologi och erbjuder sexologiska samtal.  I mitt arbete är utgångspunkten, att utifrån ett salutogent perspektiv med fokus på människors livsvärldar, skapa en uthärdlig och fungerande vardag för cancerberörda. Detta rehabiliterande förhållningsätt bär jag med mig oavsett stöd inom kurativ eller palliativ behandling.

Anna Johnsson
Anna Johnsson
Styrelseledarmot

Till yrket är fysioterapeut och har arbetet som det på cancerrehabiliteringsmottagningen på Skånes universitetssjukhus sedan 2000. Efter doktorandstudier disputerade jag 2020 och har nu tjänst som forsknings-, utbildnings- och utvecklingsledare inom onkologi med viss klinisk tid som fysioterapeut på cancerrehabiliteringsmottagningen. Mitt avhandlingsarbete handlade om fysisk aktivitet och bröstcancer. Inom Regionalt Cancer Centrum Syd har ett uppdrag tillsammans med en kollega i Primärvården som Regional Patient Process ledare med inriktning på cancerrehabilitering i Primärvården. Jag har tidigare jobbat som sjuksköterska på strålbehandlingen i Lund 1983–1992.

Ylva Svahn
Ylva Svahn
Styrelseledarmot

Jag är fysioterapeut och verksamhetschef på Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm. Vårt multiprofessionella team träffar patienter som är klara med sin initiala onkologiska/kirurgiska behandling och behöver komma tillbaka till livet. Som fysioterapeut bidrar jag oftast med att stärka kroppen och självförtroendet genom träning och motiverande samtal.

Malgorzata Luber-Szumniak
Malgorzata Luber-Szumniak
Styrelseledarmot

Jag är specialist i allmänmedicin med stort intresse för onkologi, palliativ vård, psykologi och narrativ medicin. I min vardagliga läkargärning försöker jag tillämpa helhetssyn utgående från en humanistisk värdegrund och människosyn och se patienternas mänskliga behov utöver de medicinska. Efter många års arbete inom primärvården genomförde jag ettårig kompletterande högskoleutbildning i psykoonkologi på Jagiellonian University i Krakow och började arbeta huvudsakligen inom cancervården. År 2017 blev jag anställd på Diagnostiskt Centrum i Helsingborg där man utredde patienter med misstanke om cancer enligt standardiserade vårdförlopp (SVF). Sedan 2018 arbetar jag som biträdande överläkare på cancerrehabiliteringsmottagning på Skånes universitetssjukhus i Lund. Inom Regionalt Cancer Centrum Syd har jag också ett uppdrag som representant i Nationell vårdprogramgrupp för cancerrehabilitering samt bidrar på olika sätt till utveckling av samarbete mellan onkologisk specialistvård och primärvård.

Charlotte Forsberg
Charlotte Forsberg
Styrelseledarmot