Kallelse till SWEDPOS årsmöte 2015

 • 20 jan 2015

Härmed kallas alla medlemmar till SWEDPOS årsmöte 2015

Plats: Onkologidagarna 2015, Kulturväven Umeå (exakt lokal meddelas i programmet för Onkologidagarna) Tid: 18/3 2015 klockan 16.45 - ca 18.00 (Förmingel och något tilltugg från 16.15)
 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Ekonomisk verksamhetsberättelse 2014
 7. Revisorsberättelse
 8. Verksamhetsberättelse 2014
 9. SWEDPOS – en organisation för alla? Rekapitulering och vidare diskussion från årsmöte 2014. Samt genomgång av stadgerevidering inför punkt 10.
 10. 10. Revidering av stadgar. Förtydligande av SWEDPOS syfte och uppdrag genom omarbetning av stadgarna. Revidering antagen vid årsmötet 2014 och blir giltig med omedelbar verkan vid bifall.
 11. Fastställande av årsavgift för medlemskap (valfri 0-500 ligger)
 12. Val av ordförande för SWEDPOS (2år)
 13. Val av 3 ordinarie styrelseledamöter (1-2 år)
 14. Val av 1 suppleant (1-2år)
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas
Övriga frågor kan anmälas till ordforande@swedpos.se eller muntligen på plats fram till och med punkt 2 på dagordningen behandlas. Efter årsmötet, närmare bestämt klockan 19, träffas vi för en gemensam middag. Anmälan till denna görs tillsammans med anmälan till Onkologidagarna eller till ordforande@swedpos.se. Hjärtligt välkomna! Patrik Göransson, ordförande SWEDPOS