Utbildningen i psykosocial onkologi för kontaktsjuksköterskor i Stockholm – Marie Sodell, Kersti

  • 6 maj 2011
Marie Sodell presenterade den utbildning som har tagits fram för kontaktsköterskor och erbjuds inom Stockholmsregionen. Utbildningen har en psykosocialonkologisk inriktning vilken skall ge ökade kunskaper om kommunikation, bemötande samt kunskaper om kris och krishantering hos de blivande  kontaktsjuksköterskorna. Utbildningen löper över ett halvår med en heldags undervisning i veckan. Transkulturella apekter, familjeperspektiv, arbetet som kontaktsköterska, sexualitet, etik och samtalsmetodik är några av de moment som ingår i utbildningen. Kontaktsköterskorna Marie Anth och Madelene Carlsson berättade om hur deras arbete ser ut på en avdelning som behandlar pancreas- och ventrikelcancer. Kontaktsköterskan är en spindel i nätet som utifrån hög tillgänglighet och direkt kontakt med patienten samordnar funktioner och tar kontakter med olika vårdgivare.. Dessutom är de tillgängliga för stöd till patienterna och deras närstående samt ser till att de kontinuerligt har adekvat information. Båda gick utbildningen i psykosocial onkologi under 2008 och de beskriver hur utbildningen har gett dem en ökad trygghet i rollen samt gett dem flera verktyg för att hantera samtal och bemötande. Kontaktsjuksköterskan Kerstin Cedermark berättade om vad utbildningen i psykosocial onkologi har gett henne i rollen som kontaktsköterska på en klinik som behandlar lungcancer. Kerstin inledde med en kort presentation kring lungcancer där den diagnostiska processen är tämligen komplicerad. Redan i denna process är kontaktsjuksköterskans roll väldigt central i egenskap av lots och koordinator. Till exempel arbetar man med en patientdagbok som var patient som inleder en cytostatikabehandling får och där all viktig information samlas. Vid lungkliniken har de dessutom startat en anhöriggrupp där erfarenheterna från utbildningen i psykosocial onkologi direkt tillämpats.