Rehabiliteringsrådets betänkande om cancerrehabilitering – Roger Henriksson, onkolog och profess

  • 6 maj 2011
Roger Henrikssons presentation handlar om det Rehabiliteringsråd som regeringen tillsatte år 2010. Rehabilitering vid tumörsjukdomar är en del i det slutbetänkande som presenterades i början av 2011. I betänkandet konstateras att evidensen är svag inom rehabiliteringsområdet överhuvudtaget, inte bara tumörsjukdomar. Därför är ett förslag att ett kunskapscentrum inrättas och där har tumörsjukdomar en given plats. Förslaget när det gäller tumörsjukdomar är att detta organiseras inom ramen för de regionala cancercentra som nu skapas. När det gäller återgång till arbete framhåller rehabiliteringsrådet att flexibilitet hos arbetsgivaren men också stöd och att patienten tidigt möter en attityd att man ska tillbaka till arbetet är viktiga nyckelfaktorer. Ta del av slutbetänkandet här.