Rehabilitering efter allogentransplantation – erfarenheter från ett vårdutvecklingsprojekt – J

  • 5 maj 2011
Jeanette Winterling presenterade erfarenheter från ett vårdutvecklingsprojekt där rehabilitering erbjöds till patienter efter allogentransplantation. Ett mål var att varje patient skulle ha en individuelll rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsprogrammet var multidimensionellt och individuellt anpassat. Var patient i projektet fick en sjuksköterska som primär kontakt och det byggdes upp ett rehabiliteringsteam bestående av läkare, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast och dietist. Jeanette visade ett exempel på hur rehabiliteringsplanen kunde se ut och beskrev hur de multiprofessionella behandlingskonferenserna gick till. Patient- och närstående träffar erbjöds dessutom. Patienterna som ingick i projektet hade högre grad av kontakt med kontaktsköterskan, kuratorn, dietisten och sjukgymnasten än patienter i en jämförelsegrupp. De flesta upplevde att problemen förbättrades även om problemen kvarstod för ca 20%. Stor andel upplevde att mottagningen var välorganiserad och uppskattade möjligheten att ha kontakt med en och samma kontaktsjuksköterska. Konklusionen vara att kontaktsköterskefunktionen ökade och förbättrade patienternas kontinuitet och nöjdhet med vården. Att återkommande bedömma rehabiliteringsbehoven visade sig betydelsfullt. Samtidigt är det viktigt att enbart patienter med uttryckta behov lotsades till t.ex. kurator eller dietist.