Rehabiliteringens roll i de kommande regionala cancercentra (RCC) - Kjell Asplund, professor och sam

  • 5 maj 2011
Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd har en viktig roll i de sex regionala cancercentra som nu bildas i Sverige. Det var ett av huvudbudskapen i Kjell Asplunds inledningsanförande på konferensen. Man måste kunna visa en plan för hur rehabilitering och psykosocialt stöd ska organiseras och följas upp i vart och ett av cancercentra som finns och kommer att finnas. Kontinuitet och förkortade ledtider i vården för patienterna och ökat fokus på de närståendes situation är andra delar som lyfts fram. En vision är att cancervården organiseras utifrån patienternas behov och inte tvärtom. Vi är inte där än - men vi är på väg! Den 23/5 hålls en konferens på Socialdepartementet, Framtidens cancervård, där utvecklingen efter nationella cancerstrategin med till exempel regionala cancercentra kommer att stå i fokus. Där har Region Hallands Cancerrehabiliteringsprojekt i samarbete med SWEDPOS bjudits in att hålla en presentation på temat rehabilitering.