Rehabiliteringsrådets slutbetänkande

  • 1 mar 2011

Regeringen tillsatte i slutet av 2009 ett rehabiliteringsråd med uppdrag att lämna underlag till utformning av den framtida rehabiliteringsgarantin. Rådet har haft fyra arbetsgrupper inom ämnesområdena psykiatri, smärta i rörelseorganen, neurologi och onkologi.

Idag publiceras rehabiliteringsrådets slutbetänkande.  Rehabiliteringsrådet har ett antal förslag på förändringar av rehabiliteringsarbetet inom områdena neurologi och cancer, som för närvarande inte omfattas av rehabiliteringsgarantin. För cancersjukdomar föreslås att rehabiliteringsaspekter framgent ska ingå i vårdprogram och kliniska riktlinjer för samliga cancerdiagnoser, och att det behövs en nationell satsning för att kartlägga, samordna och i vissa fall utöka resurser inom området. Man lyfter också fram cancerrehabilitering som en integrerad del i hela vårdförloppet.