Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Envar som är verksam inom området cancerrehabilitering och/eller är cancerberörd med intresse för cancerrehabilitering är välkommen att bli fullvärdig medlem i SWEDPOS.

Vid inträde i föreningen samt årligen skall fastställd medlemsavgift betalas. Medlemsavgiften för det kommande året fastställs på årsmöte. Medlemsavgiften betalas första gången vid inträdet i föreningen.

Medlemmar som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen. Den som trots påminnelse inte har betalt medlemsavgift under två år uppfattas ha utträtt ur föreningen.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund som de uttrycks i våra stadgar.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).


Version 100, senast uppdaterad 27 mar 2023, 11:02